Annons

Annons

Annons

Annons

Ledare: Aktivister ska inte ha beslutsmakt om skogen

Naturskyddsföreningen företräder inte allmänintresset. Foto: Frida Hansson.

Annons

Äger du fjällnära skog? Ta i så fall ingenting för givet. Utöver de begränsningar som redan finns träder nu miljöorganisationer fram som centrala aktörer i dragkampen om skogen.

I en statlig utredning föreslås att miljöorganisationer ska få rätt att överklaga avverkningsbeslut när det gäller ädellövskog och fjällnära skog. Enligt förslaget ska Skogsstyrelsen till och med underlätta deras kamp, genom att offentliggöra alla beslut. Hotet om förseningar, fördyringar och rättstvister skulle bli överhängande.

Annons

Utredaren hänvisar till den rättspraxis som har etablerats på senare år, där Naturskyddsföreningen har fått rätt att överklaga avverkningsbeslut när det har handlat om fjällnära skog. Eftersom domstolarna har börjat uttolka FN:s Århuskonvention på ett sådant sätt, bör denna nya praxis nu kodifieras i lagstiftningen. Men när rättspraxis skenar i väg har våra politiker trots allt en helhet att ta hänsyn till.

Annons

Sverige har redan anpassat miljölagstiftningen efter Århuskonventionen. Justitieombudsmannen och tillsynsmyndigheternas egna granskningar ansågs tillsammans vara tillräckliga för att garantera allmänheten tillgång till rättslig prövning.

För att illustrera med ett rättsfall: En skogsägare med mark i norra Härjedalen hade fått tillstånd för att få avverka. Skogsstyrelsen påpekade bland annat att en avverkning redan hade utförts och att det därför fanns förhållandevis få mycket gamla träd fanns kvar i området. Myndigheten konstaterade även att mängden död ved var mindre än i intilliggande områden och hänvisade till länsstyrelsens bedömning, som hade gått emot aktivisterna.

Föreningen "Skydda skogen" och Naturskyddsföreningen tyckte att beslutet var fel, och började kampanja. Efter en överklagan och en dom i förvaltningsrätten i Härnösand visades att Skogsstyrelsens bedömning hade varit korrekt.

Trots att det stod klart att skogsägaren skulle lida avsevärd ekonomisk skada, trots att den tillåtna avverkningen var villkorad och trots att aktivisterna inte hade tillräckligt mycket på fötterna, valde de ändå att bråka. Att ändra lagstiftningen så att den typen av beteende uppmuntras ytterligare vore ett stort misstag.

Annons

Att ha politiker som stiftar skarpa lagar, och att ha noggranna myndigheter som gör sitt arbete, bör vara tillräckligt. Det är trots allt myndigheterna, och inte externa lobbygrupper, som ska företräda allmänintresset.

Petter Bergner

Annons

Annons

Till toppen av sidan